Agrodis Stuur- en Expertgroepen

De vereniging Agrodis heeft voor elke sector een stuurgroep of een expertgroep opgericht. De werkzaamheden van de stuur- en expertgroepen zijn erop gericht om een effectief middelen- en maatregelenpakket voor de teelten te realiseren. De stuurgroepen doen dit in samenwerking met een heel aantal organisaties, waaronder de sectororganisaties, CEMPs, toelatinghouders en overheidsinstanties, zoals: Ctgb, NVWA, ministeries. De partijen faciliteren, dan wel ondersteunen elkaar in branchezaken. Zo voeren de stuurgroepen uitgebreide analyses uit, waarbij de knelpunten in de teelt zijn benoemd met daarbij de meest kansrijke oplossingsroute. Waar nodig worden expertmeetings georganiseerd rondom een bepaald knelpunt, om tot een werkbaar teeltsysteem te komen.

Stuurgroep bloembollen (e-mail)

Stuurgroep glastuinbouw (e-mail)

Stuurgroep fruitteelt (e-mail)

Stuurgroep akkerbouw / vollegrondsgroenten (e-mail)

Expertgroep boomteelt (e-mail)

Expertgroep uitgangsmateriaal (e-mail)


U kunt uw knelpunt en wensen om te komen tot oplossingen via middelen of maatregelen sturen naar de relevante stuur- en expertgroep. De stuurgroep bloembollen heeft een eigen mailadres, voor de overige groepen komt de informatie terecht bij het secretariaat van de vereniging Agrodis (M: agrodis@agrodis.nl; T:070-7503117; I: www.agrodis.nl).