Loket Kleine Toepassingen

Kleine toepassingen of speciality crops zijn niet alleen een zorg voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid. De overheid en het bedrijfsleven spannen zich gezamenlijk in om er voor te zorgen dat de praktijk een effectief pakket van maatregelen tot haar beschikking heeft. Het ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor inzet beschikbaar via het Loket Kleine Toepassingen.

Loket en internationale samenwerking

Het Loket Kleine Toepassingen heeft als doel bijdragen te leveren aan het oplossen van de problematiek van de kleine toepassingen binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Hiertoe geeft het Loket adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid. Het Loket geeft aan wat de snelste en goedkoopste route is om een toelatingsaanvraag te verwezenlijken, waarbij ook naar het meest kansrijke middel wordt gezocht. Hierbij maakt het Loket ook actief gebruik van de internationale contacten van de NVWA op het gebied van kleine toepassingen. Zo kunnen bepaalde onderzoekgegevens uit het buitenland bruikbaar zijn in Nederland en omgekeerd. Het Loket betrekt bij het zoeken naar oplossingen ook perspectiefvolle niet-chemische .

Loket en structurele oplossingen

Het Loket Kleine Toepassingen kan tevens projecten benoemen of uitvoeren die bijdragen aan meer structurele oplossingen voor de problematiek van de kleine toepassingen. Denk hierbij aan extrapolatiemogelijkheden voor kleine toepassingen of gewaslijsten. Daarnaast heeft het Loket een rol bij de signalering van toekomstige problemen in kleine gewassen richting bedrijfsleven, onder meer door het wegvallen van toepassingen door de EU-harmonisatie, zodat tijdig gezocht kan worden naar alternatieven. Door contacten met andere partijen in het veld (zoals vertegenwoordigers uit de sector, Ctgb, onderzoek, toelatingshouders, andere lidstaten) probeert het Loket zoveel mogelijk al bestaande kennis te gebruiken in de advisering.

Meer informatie

Vragen kunt u mailen naar het Loket Kleine Toepassingen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de divisie Plant van de NVWA: 0317-496911 of kijk op de website.