Trustee Bijzondere Toelatingen

In de Europese Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (alsmede Richtlijn 91/414) is in artikel 51 (resp. artikel 9) de mogelijkheid opgenomen om, als houder van de toelating, officiële of wetenschappelijke instantie die zich bezighoudt met landbouwactiviteiten, beroepsorganisatie op landbouwgebied en als professionele gebruiker een verzoek te doen om de toelating van een in de betrokken lidstaat reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddel uit te breiden tot kleine toepassingen die nog niet onder die toelating vallen.
In Nederland is dit de 'derden-uitbreiding' gaan heten, omdat niet-toelatinghouders uitbreidingen van toelatingen kunnen aanvragen.
Met betrekking tot zo'n uitbreiding geldt een aantal randvoorwaarden. Zo moet de aanvrager “documentatie en informatie verstrekken ter staving van de aanvraag”, en het voorgenomen gebruik moet volgens de Verordening “klein van aard zijn (Richtlijn: “gering belang”). Daarnaast hoeft geen werkzaamheid te worden aangetoond en ook naar fytotoxiciteit wordt niet gekeken.

Dit laatste leidde tot vragen over aansprakelijkheid bij mogelijke aanvragers van een derden-uitbreiding. Ook bestonden er bij toelatinghouders aanvankelijk aarzelingen om “hun” dossiers aan derden ter beschikking te stellen. De Trustee Bijzondere Toelatingen heeft deze impasse doorbroken.

De Trustee (Stichting) werd in 2001 door Agrodis, LTO Nederland en Nefyto opgezet en heeft geen ander doel dan als formele aanvrager op te treden bij een derden-uitbreiding. De Trustee doet dit altijd in overleg met de fabrikant van het middel. De aansprakelijkheid voor de toepassingen is afgewenteld op de toepasser, maar als extra zekerheid is de Trustee ook verzekerd voor haar activiteiten. De Trustee doet geen aanvragen wanneer de toelatinghouders dit niet verantwoord vindt.

De wijze waarop door de Trustee de aansprakelijkheid is geregeld, is verwoord in een aparte notitie. Deze kunt u downloaden door hier te klikken.

Voor meer informatie over de Trustee: e-mail